" "
Search
Close this search box.

ข้อกำหนดและเงื่อนไข livescorebkk.com

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ภายใต้บริการของ livecorebkk.com ผู้ใช้จะต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้:

  1. ข้อกำหนดด้านอายุ: ไม่มีการจำกัดอายุในการเข้าถึงเว็บไซต์ ยกเว้นการสมัครบริการที่ผู้สมัครต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง หากผู้ให้บริการพิจารณาแล้วว่ามีการให้ข้อมูลเท็จ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีของผู้ใช้และดำเนินการตามความเหมาะสม
  2. ทรัพย์สินทางปัญญา: ผู้ใช้ตกลงและยอมรับว่าข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง โลโก้ และเนื้อหาอื่นใดที่ปรากฏบน livecorebkk.com ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเป็นทรัพย์สินของบริษัท
  3. การรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล: ผู้ใช้ยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลนี้แก่บุคคลที่สามเว้นแต่กฎหมายกำหนดหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของ ข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (คุกกี้) จะถูกรวบรวมและส่งผ่านระบบ
  4. การยอมรับโดยปริยาย: โดยการใช้บริการของ livecorebkk.com ผู้ใช้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่นี้โดยปริยาย
  5. การใช้งานส่วนบุคคล: ผู้ใช้ตกลงและยอมรับว่าพวกเขาจะใช้บริการของบริษัทเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นตามเงื่อนไขเหล่านี้
  6. การระงับข้อพิพาท: ผู้ใช้ตกลงและรับทราบว่าบริการของบริษัทเป็นเพียงวิธีการเผยแพร่ข่าวสาร บทความ และสื่อแก่ผู้ใช้เท่านั้น ในกรณีที่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ ผู้ใช้ตกลงที่จะสละสิทธิ์การเรียกร้องหรือการกระทำใดๆ ไม่ว่าจะทางแพ่งหรือทางอาญาต่อบริษัท
  7. การปฏิเสธความรับผิด: livecorebkk.com ปฏิเสธความรับผิดใด ๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการที่ผิดกฎหมาย
  8. ความเป็นเจ้าของข้อมูล: เฉพาะเจ้าของข้อมูลเท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูล และไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นดำเนินการในนามของตน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
  9. การยกเลิกการเป็นสมาชิก: บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสถานะการเป็นสมาชิกของผู้ใช้หากละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข อาจใช้มาตรการทางกฎหมายตามความเหมาะสม โดยการใช้บริการของ livecorebkk.com ผู้ใช้จะต้องแสดงข้อตกลงและการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้